TUR 419 Milli Mücadele Edebiyatı

Türk Edebiyatına konu olan Milli Mücadele süreci şu alt başlıklara göre açıklanacaktır:

*Dönemi Adlandırma

 

*Millî Mücadelenin Süresi

 

*BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI YA DA İSLAM DÜNYASININ EMPERYALİSTLERCE PAYLAŞIM BOĞUŞMASI

 

*Asıl Sebep

 

*Emperyalist Devletlerin Ermeni Tezgâhı

 

*Emperyalist Devletlerin Arap Tezgâhı

 

*Emperyalistlerin Osmanlı Devleti’ni Paylaşma Çabaları

 

*MİLLÎ MÜCADELENİN DÖNEMLERİ

 

1. MONDROS MÜTAREKESİ İLE ATATÜRK’ÜN SAMSUN’A ÇIKIŞI ARASI DÖNEM

 

*Mondros Mütarekesi

 

*İzmir’in İşgali: 15 Mayıs 1919

 

*İzmir’in İşgaline Gösterilen Milliyetçi Tepkiler

 

*İstanbul’da Yapılan İşgali Red Faaliyetleri ve Meydan Toplantıları

 

*Emperyalist Batının Yerli İşbirlikçileri

 

*ARA METİN: Gavur İşgali Altında Yaşamanın Zilleti

 

 

A. İŞBİRLİKÇİ HAİN ÇETELER

 

a. Bizans İmparatorluğunu Yeniden Diriltme Hevesindeki Rumlar:

 

*Yerli Rumlar

 

*Göçmen Rumlar

 

*Mavri Mira (Kara Gün) Cemiyeti

 

*Pontus Rum Cemiyeti

 

*Etnik-i Eterya Cemiyeti

 

*Kordos Komitesi

 

b. Millet-i Sâdıkadan Millet-i Hâineye Evrilen Bazı Ermeniler

 

c. Fırsatçı Yahudiler

 

ç. Gâvurun Peşine Takılıp Müslüman Türk Kardeşine İhanet Eden bir Kürt Çetesi: Kürt Teali Cemiyeti

 

d. Askerî Nigehbân Cemiyeti

 

 

B. TESLİMİYETÇİ KESİMLER YA DA MANDACILAR

 

*ARA METİN: Allah’ına, Kendine ve Milletine Olan Güvenini Kaybetmiş Bir Teslimiyetçi Örneği

 

*İngiliz Muhipleri Cemiyeti

 

*ARA METİN: Bir Mankurt Örneği: Ali Kemal

 

*Amerikan Mandacıları: Wilson Prensipleri Cemiyeti

 

* Rus Mandacısı Komünistler

 

 

*MOSKOVA ANTLAŞMASI

 

*İKİNCİ ERGENEKONDAN ÇIKIŞ İÇİN DOĞAN MİLLİYETÇİ OLUŞUMLAR:

 

*İstiklalci ve Milliyetçi Türk Dernekleri:

 

* Millî Kongre Cemiyeti

 

* Millî Blok Cemiyeti

 

* Kilikyalılar Cemiyeti

 

* Adana’da Gizli Cemiyet

 

* Trakya-Paşaeli Müdafaa-i Heyet-i Osmaniye ve Batı Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

 

* Tarsus Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı

 

* Vilâyât-ı Şarkiyye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye

 

* Cenub-i Garbî Kafkas Hükûmet-i Muvakkate-i Milliyesi

 

 

2. TEŞKİLATLANMA DÖNEMİ

 

*Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı: İkinci Ergenekondan Huruç Harekâtı Başlıyor

 

*ARA METİN: Türk İstikbalinin Evladının İstiklal Bilinci: 19 Mayıs Türk'ün Millî Kıyam İradesidir.

 

*Amasya Genelgesi

 

*Erzurum Kongresi

 

*ARA METİN: İstiklalci Türklerin Erzurum Kongresi’ni Hatırlama Zamanıdır.

 

*Sivas Kongresi

 

*Sivas Kongresinde Manda Meselesi

 

*Millî Mücadele Döneminde Halide Edip ve Mandacılığı

 

*Halide Edib’in Sivas Kongresine Amerikan Mandacısı Olarak Müdahalesi

 

*Millî Türk Hükûmetinin Çekirdeği: Heyet-i Temsiliye

 

*ARA METİN: Sivas Kongresinin Güncel Boyutu

 

*İSTANBUL’UN İŞGALİ

 

*Sevr Antlaşmasına Hazırlık: San Remo Konferansı

 

*Sevr Antlaşması

 

 

3.TÜRK İRADESİNİN HÂKİMİYET DÖNEMİ

 

*23 Nisan 1920: Yeni, Bağımsız, Millî Türk Devletinin Kuruluşu

 

*ARA METİN: İstiklâl ve Cumhuriyeti Kurtarma Ruhu: 23 Nisan 1920 Bilinci

 

*Kuva-yı Milliye Destanı ya da Türk’ün Ordusuz Yaşayamaması

 

*İç İsyanlar:

 

*Hart İsyanı

 

*Biga İsyanı

 

*Düzce İsyanı

 

* Yenihan (Yıldızeli) İsyanı

 

*Yozgat İsyanları

 

*Bozkır Ayaklanması

 

*Konya İsyanı

 

*İç İsyanlarda Çerkes Ethem

 

*Kürtçü İsyanlar

 

*Ali Batı İsyanı

 

*Cemil Çeto İsyanı

 

*Millî Aşireti İsyanı

 

*Koçkiri İsyanı

 

 

*MİLLÎ MÜCADELEYİ YÜRÜTTÜĞÜMÜZ CEPHELER

 

1. Güney Cephesi:

 

*Maraş Direnişi

 

*Sütçü İmam Atılışı

 

*Maraş’ta Bayrak Olayı

 

*Urfa’nın Şanlı Direnişi

 

*Antep Direnişi: Antep’te Şahin Bey Kasırgası

 

*Pozantı Savaşı

 

*Millî Mücadelede Antalya

 

2. Doğu Cephesi

 

*Batum Meselesi

 

3. Batı Cephesi

 

*Birinci İnönü Savaşı: 6-10 Ocak 1921

 

*İkinci İnönü Savaşı: 23-31 Mart 1921

 

*Aslıhanlar ve Dumlupınar Savaşları: 10-15 Nisan 1921

 

*Kütahya-Eskişehir Savaşları: 10-24 Temmuz 1921

 

*Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos-12 Eylül 1921)

 

*Sakarya Zaferinden Sonra Yapılan Antlaşmalar

 

* Kars Antlaşması: 13 Ekim 1921

 

* Ankara Antlaşması: 20 Ekim 1921

 

*Paris Kararları: 22 Mart 1922

 

*Büyük Taarruz

 

*ARA METİN: 30 Ağustos 1922 Zaferi Kutludur. Çünkü:

 

*ARA METİN: İstiklalci 9 Eylül Ruhumuz Sönmesin.

 

*İstanbul’dan Anadolu’ya Mücahit ve Silah Sevkiyatında Gizli Teşkilatların ve Tekkelerin İşlevi

 

*MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE BAŞKA DEVLETLERLE OLAN İLİŞKİLER:

 

*Millî Mücadele Döneminde Amerika ile İlişkiler

 

*Millî Mücadele Döneminde Sovyet Rusya ile İlişkiler

 

*Sovyetlerin Bize Yardım Etmesi Meselesi

 

*Millî Mücadelede Fransa ile İlişkiler

 

*Millî Mücadelede İtalya ile İlişkiler

 

*Millî Mücadelede İngiltere ile İlişkiler

 

*ARA METİN: Özgürleşmemizin Sırrı, Millî Mücadele Ruhunu Yeniden Kuşanmakta

 

*MİLLÎ MÜCADELEYE DEĞİŞİK TOPLUMSAL KESİMLERİN KATKISI

 

1.Millî Mücadelede Din Adamlarının Rolü

 

 

4. KURTULUŞTAN KURULUŞA GİDEN SÜREÇ

 

*Mudanya Mütarekesi: 11 Ekim 1922

 

* Lozan Antlaşması: 24 Temmuz 1923

 

*ARA METİN: Lozan Antlaşması Ne Zaferdir, Ne De Hezimet.

 

*Lozan Antlaşması Nedir?

 

*Anlaşmaya Taraf Olan Ülkeler

 

*Amerika ve Lozan

 

*Antlaşmada Gizli Madde Var mıdır?

 

*Antlaşma Metni Nerededir?

 

*Lozan’ın Süresi

 

*Lozan’da Yapılan Nedir? 

 

*12 Ada Meselesi

 

*12 Adayı Neden İstemedik?

 

*Yapılması Gereken Şuydu

 

*Adaların Şimdiki Durumu

 

*Lozan’ı Sevr’le Mukayese Etmeli

 

*Sevr Antlaşması Nedir?

 

*Toprak Kaybı Konusunda Osmanlı-Türkiye Farkı

 

*Musul Meselesi

 

*Boğazlar

 

*İstanbul

 

*Kürt Devleti Konusu

 

*Hâkimiyet, Kapitülasyonlar ve Madenler Meselesi

 

*Kabotaj Hakkı

 

*Fener Patrikhanesi

 

*Türk-Yunan Mübadelesi Meselesi

 

*Misak-ı Millî  

 

*Coğrafi, Millî, Irkî, Lisanî Birlik

 

*Hukuki Eşitlik

 

*Lozan’a Kimler Karşı Çıkıyor?

 

*Cumhuriyetin İlanı

 

*Cumhuriyete İslam Adına Karşı Çıkmak

 

*İstiklal Mahkemeleri

Milli Mücadele edebiyatı: Nurullah Çetin