Ana-akım gelenekten beslenen halkla ilişkiler anlayışı ile eleştirel geleneğin halkla ilişkiler bilgi birikimine (tanımlama, kuram geliştirme, yöntembilimsel tercihler vs.), iş yapış biçimine, örgütlenme biçimlerine getirdiği eleştirel yaklaşımlara ilişkin olarak bilgi vermek, iki yaklaşım arasındaki farkları çeşitli çalışmalar/uygulamalar aracılığıyla örneklendirmek dersin amaçlarını oluşturmaktadır.  Bu amaçlar ışığında, halkla ilişkiler teori ve pratikleri eleştirel perspektiften ele alınarak tartışılacak, örnek halkla ilişkiler ve reklam uygulamaları değerlendirilecektir.