Planlı kalkınma çalışmalarının başladığı 1960'lı yıllardan itibaren makro hedeflere erişebilmek gerekli finansmanın sağlanması kadar iyi hazırlanmış yatırım projelerinin olmasına ve bunların gerektiği gibi uygulanmasına bağlıdır. Günümüzde finansör kuruluşlardan destek alabilmenin ön koşulu yatırım yapılacak alan yönelik olarak hazırlanmış olan projeler ile başvuruda bulunmaktır. Proje Hazırlama ve Depğerlendirme dersi kapsamında yatırım projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesine yönelik temel kavramlar üzerinde durulmakta, proje hazırlama aşamaları detaylı olarak açıklanmaktadır. Projenin teknik  yönü örnek ürünler bazında incelenmekte ve teknik bilgiler ışığında belirlenen fiziki verilerin ekonomik değerleri ortaya konulmaktadır. Proje değerlendirme aşamasında ise paranın zaman değerini ve projenin ekonomik ömrünü dikkate alan ve almayan göstergeler göz önünde bulundurularak yatırımın yapılabilir olup olmadığı ortaya konulmaktadır.