Dersin Kaynakları

GENEL KAYNAKÇA

 Çetin Nurullah, İkinci Abdülhamid Dönemi Türk Edebiyatı, Nobel Yayınevi, Ankara.

Akay, Hasan (1998), Servet-i Fünun Şiir Estetiği, İstanbul. 

Aktaş, Şerif (1980), “Edebiyatımızda Geçen Asrın Sonlarında “Mutavassitîn” Grubun Edebî Düşüncesi Hakkında”, Birinci Millî Türkoloji Kongresi, (İstanbul, 6-9 Şubat 1978), Tebliğler, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkiyat Enstitüsü, Kervan Yayınları, İstanbul, s.71-81.

Aktaş, Şerif (1987), Ahmet Rasim, Ankara.

Akyüz, Kenan (tarihsiz), Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri I, 4. baskı, Ankara.

Ali İhsan Kolcu, Servet-i Fünun Edebiyatı, Salkımsöğüt Yayınları, Ankara 2005.

Andı, M. Fatih (2000), “Türk Romanında Köye Açılma ve Mehmed Celal’in Romanları”, Edebiyat Araştırmaları I, İstanbul  s.71.

Andı, M. Fatih (1995), Ara Nesil Şairi Mehmed Celal Hayatı Görüşleri Şiirleri, İstanbul.

Banarlı, Nihad Sami (1971), Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul.

Bekiroğlu, Nazan (1998), Şâir Nigâr Hanım, İstanbul.

Birinci, Necat (1987), Nâbîzâde Nâzım, Ankara.

Birinci, Necat (1988), Menemenlizade Mehmed Tahir, Ankara.

Dilmen, İ. Necmi (1941), “Türkçe Şiirler Cereyanına Bir Bakış ve 1905 Edebî Hareketi”, DTCF, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları, İstanbul, s.49-71.

Ercilasun, Bilge (1981), Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit, Ankara. 

Göçgün, Önder (1987), Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Romanları ve Romanlarında Şahıslar Kadrosu, İstanbul. 

Göçgün, Önder (1990), Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ankara.

Hızarcı, Suat (1953), Hüseyin Rahmi Gürpınar, İstanbul.

Huyugüzel, Ö. Faruk (1984), Hüseyin Cahit Yalçın’ın Hayatı ve Edebî Eserleri Üzerinde Bir Araştırma, İzmir. 

Kaplan, Mehmet (1976), Türk Edebiyatı Üzerine Araştırmalar, İstanbul.

Kaplan, Mehmet (1978), Edebiyatımızın İçinden, İstanbul.

Kaplan, Ramazan (1998), Klasikler Tartışması, Ankara. 

Karaca, Alâattin (1990), İsmail Safa, Ankara.

Levend, Agâh Sırrı (1964), Ahmet Rasim, Ankara.

Levend, Agâh Sırrı (1964), Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ankara.

Nigâr Binti Osman (1959), Hayatımın Hikâyesi, İstanbul.

Önal, Mehmet, “Mehmet Celal ve Şiirleri”, Türk Kültürü, Y.26, S.303, s.421.

Özgül, M. Kayahan (2000), Arayışlar Devri Türk Şiiri Antolojisi, Ankara.

Parlatır, İsmail (1987), Tevfik Fikret Dil ve Edebiyat Yazıları, Ankara. 

Parlatır, İsmail-İnci Enginün-Ömer F.Huyugüzel-Bilge Ercilasun-Mustafa Özbalcı-Alaattin Karaca (2006), Servet-i Fünun Edebiyatı, Ankara.

Sevengil, Refik Ahmet (1944), Hüseyin Rahmi Gürpınar, İstanbul.

Tanpınar, Ahmet Hamdi (1969), Edebiyat Üzerine Makaleler, İstanbul.

Tarakçı, Celal (1986), Cenap Şehabeddin’de Tenkid, Eser Matbaası, Samsun.

Tural, Sadık Kemal (1992), “Servet-i Fünun Dışı Türk Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, 3. Cilt, Edebiyat, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü yayınları, Ankara.

Uç, Himmet (1991), Mutavassitîn ve Edebî Tenkit, Diyarbakır.

Uçman, Abdullah (1984), “Genç Kalemlerden Önce Türk Dilinin Sadeleşmesi ve Hece Vezni Üzerine Bir Münakaşa”, Mehmet Kaplan’a Armağan, İstanbul.

 


Son değiştirme: 21 Şubat 2018, Çarşamba, 13:05