DERSİN AMACI/ HEDEFİ

Dersin amacı, genelde fiziksel planlama özelde peyzaj planlama kuram ve yöntemlerinin tarihsel gelişimini, bu kapsamda peyzaj planlama sürecinin sistematik yapılanışını ve geleceğe dönük bir eylem alanı olan planlamanın uygulama sonrası yönetiminin önemi ve içeriğinin öğrencilere aktarımıdır. 

DERSİN İÇERİĞİ

Ders, peyzaj planlama teori ve yöntemleri, kentsel peyzaj planlama ve kırsal peyzaj planlama olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Peyzaj planlama teori ve yöntemleri kapsamında; ütopya, ekotopya, planlama tasarım farklılaşması, peyzajın sınıflandırılması, peyzaj planlama, peyzaj yönetimi, peyzajların korunması vb. "kavramlar" ve McHARG, Lewis, Hills vd. peyzaj plancılarının geliştirip kullandıkları "planlama yaklaşımları" açıklanmaktadır. Kentsel peyzaj planlama kapsamında; açık ve yeşil alan sistemi ve standartları ile bu çerçevede Ankara'nın farklı planlama dönemlerinde kentsel açık ve yeşil alan gelişimi; özetle ele alınan kent ve kentleşme, kent ütopyaları, modernizm ve postmodernizm kapsamında mekansal olarak kentsel planlama fikrinin gelişimi ve Türkiye'de 80 öncesi ve sonrası kentleşme dinamikleri ve nüfus konularıyla ilişkilendirilerek işlenmektedir. Kırsal Peyzaj Planlama kapsamında ise; kırsal peyzajın alan kullanım tiplerine ilişkin (piknik, kamping, turizm, vd.) planlama kriterleri açıklanmaktadır.

DERSİN KAZANIMLARI

  • Mekânsal planlama konusunda bilimsel bilgi birikimi
  • Peyzaj planlamanın etkileşimli ve geri-beslenimli aşamalarının anlaşılması
  • Sorun analizi, vizyon ve hedef belirleme
  • Planlama sürecinde dolaylı ya da doğrudan etkili olabilecek aktörlerin belirlenebilmesi
  • Planlamada bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanma olanakları

KAYNAKLAR

Anonymous, 1997. “Visual Landscape Inventory. Procedures and Standards Manual”. B.C. Ministry of Forests, Forest Practices Branch.

Anonymous, 2000. “Cambridge Area Route Selection Class EA Visual Inventory. SKB and Associates Environmental Planning and Design.

Belknap, R. K. and Furtado, J.G. 1967. Three Approaches to Environmantal Resource Analysis. The Conservation Foundation, Washington, D.C. USA.

Christopher, A. 1979. “ The Timeless Way of Building”.  Oxfort University Press. New York.

Cook E.,A. and van Lier H., N. 1994. “Landscape Planning and Ecological Networks” . ELSEVlER Science  B. V, ISBN 0-444-82084-1. The Netherlands.

Martinez-Falero, E. and Gonzalez-Alonso, S. (Eds.), 1995. “ Techniques in Landscape Planning”. Boca Raton: Lewis Publishers.

McHarg, I., L. (1969). Design with Nature. Garden City, NY: The Natural History Press.

Şahin, Ş., Perçin, H., Kurum, E. ve Memlük, Y. (2014b). Akarsu Koridorlarında Peyzaj Onarımı ve Doğaya Yeniden Kazandırma Teknik Kılavuzu. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına BEL-DA Belde Proje ve Dan. Tic. Ltd. Şti., 154 sayfa, Ankara.

Şahin, Ş., Perçin, H., Kurum, E., Uzun, O. ve Bilgili, B. C. (2014a). Bölge-Alt Bölge (İl) Ölçeğinde Peyzaj Karakter Analizi ve Değerlendirmesi Ulusal Teknik Kılavuzu. Müşteri Kurumların T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı olduğu, T.C. Ankara Üniversitesinin Yürütücü Kuruluş olduğu ve TÜBİTAK KAMAG 1007 Programı 109G074 No’lu PEYZAJ-44 Projesi Çıktısı, 148 Sayfa, Ankara.

Uzun O., Dilek F., Çetinkaya G., Erduran F. ve Açıksöz S. (2010). Konya İli, Bozkır-SeydişehirAhırlı-Yalıhüyük İlçeleri ve Suğla Gölü Mevkii Peyzaj Yönetimi, Koruma ve Planlama Projesi. Proje Raporları, Mülga T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (Yeni T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı), Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma Dairesi Başkanlığı, Ankara.

Uzun, O., Müderrisoğlu, H., Demir, Z., Kaya, L., G., Gültekin, P., Gündüz, S., (2015). Yeşilırmak Havzası Peyzaj Atlası. T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına AKS Planlama Mühendislik Limited Şirketi, 254 sayfa, Ankara.