400100710151-Moleküler Markörler ve Bitki Islahında Kullanımı

Moleküler Markörler: Tanımı, tipleri, ıslah çalışmalarında moleküler markörlerin önemi, markör uygulamalarında kullanılan tekniksel yaklaşımlar, nükleik asit izolasyonu (DNA),  polimeraz zincir reaksiyonu, kapiler elektroforez, dizi analizi, PCR’a dayalı moleküler markörler AFLP(Amplified Fragment Leght Polymorphism) prensibi ve metot uygulamaları, SSR(Simple Sequence Repeats, Mikrosatellit) prensibi ve metot uygulamaları, SNP(Single Nucleotid Polymorphism) prensibi ve metot uygulamaları, moleküler markör bölgelerinin (Lokuslarinin) tespiti, SSR tespit yöntemleri, SNP tespit yöntemleri. Bitki İslahi:  Tanımı, ıslah metotları,  tarımsal önemi, amaçları, moleküler markörlerin bitki islahında kullanımı: Gen kaynaklarının tanımlanması, korunması ve filogenetik analizler, genetik haritalama, Marker’a dayalı seleksiyon(Marker Assisted Selection-MAS).

Eğitimci: Ali ERGÜL