Doç. Dr. Tülay Fenerci

Doç. Dr. Tülay Fenerci

Öğrenim Durumu
1986
Lisans
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
1988
Y. Lisans
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
1995
Doktora
Ankara Üniversitesi
Kütüphanecilik
Görevler
1987
Ar. Gör.
Ankara Üniversitesi
DTCF
1992-1993
Özel Öğrenci
Norveç
Statens bibliotek- og informasjionshogskole
1997
Yard.Doç.
Ankara Üniversitesi
DTCF
2006
Doç.
Ankara Üniversitesi
DTCF
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
Güler, B. Avrupa Birliği Yetişkin Eğitimi Programı Grundtvig ve Grundtvig Çerçevesinde Halk Kütüphanelerinin Yeri ve Önemi.(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
Zan, Burcu Umut. Derleme Olgusu ve Elektronik Yayınlar. .(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
Uzunosmanoğlu, Ekrem. Türk Ulusal Bilgi Politikalarında Bilgi Merkezi Sorunsalı..(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
Önder, Işık. Elektronik Kitap Olgusu ve Türkiye’de Durum.(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.
Sükut, Fatih. İçerik Yönetim Sistemleri ve Sanal Kütüphanelerde Bilgi Hizmetleri .(Yüksek Lisans Tezi).Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
Projelerde Yaptığı Görevler
2008- 2010: Sosyal Bilimler Alanında Bilgi Kaynaklarının ve Kütüphanenin Yarattığı Değer. Tübitak SOBAG Araştırma Projesi (Araştırmacı)
2004- 2005: “Ankara Üniversitesi Elektronik Kütüphanesi Veritabanlarının Performans Ölçümü” Projesi Yönlendirilmiş Proje, 0000043 (Araştırmacı)
2002- 2003: “Ankara Üniversitesi İçin Elektronik Bilgi Erişim Modeli” Projesi Yönlendirilmiş Proje, 0000022 (Araştırmacı)
İdari Görevler
2004-
Bölüm Erasmus Koordinatörlüğü
Eylül 2008- Mart 2010
Fakülte Erasmus Koordinatörlüğü
Bilimsel/Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
Türk Kütüphaneciler Derneği
Ödüller
1986
Emily Dean Birincilik Ödülü
ESERLER
Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Fenerci, Tülay. “Historical development of legal deposit system in Turkey”, Government Information Quarterly 25 (3, 2008) 491-503 Doi:10:1016/j.giq.200710.001
Fenerci, Tülay. “The Origins of legal deposit in Turkey”, Library History 24 (1, March 2008) 23- 36 Doi:10:1179/17581608X295239
Fenerci, Tülay. “Bilgi politikaları açısından kapitalist ekonomik sistemde bilgi toplumu
Fenerci, Tülay. “Veritabanı tasarımının önemi ve normalizasyon süreci”, Türk
Kütüphaneciliği 15(2, Haziran 2001) : 123-135 http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1732.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
Fenerci, Tülay. “Toplum kültür etkileşimi çerçevesinde kütüphanecilerin işlevselliği”, Kütüphaneciliğin Destanı Uluslar arası Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara (Bildiriler) içinde (84-98) Yay.Hazl:Sacit Arslantekin ve Fahrettin Özdemirci Ankara: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.
Fenerci, Tülay.“Kütüphaneciliğimizde nereden nereye”, Bilginin Serüveni: Dünü, Bugünü ve Yarını...Türk Kütüphaneciler Derneği’nin Kuruluşunun 50.Yılı Uluslar arası Sempozyum Bildirileri 17-21 Kasım 1999 Ankaraiçinde (1-21) Yayına hazırlayanlar Özlem Bayram ve diğerleri Ankara: TKD, 1999.
Ulusal/ uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Kitap içinde bölüm yazarlığı
Fenerci, Tülay. “Veritabanı olgusu”, 50. Kuruluş Yılında Milli Kütüphaneye Armağan içinde (241-247) Ankara: TC Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı,
1999
Fenerci, Tülay ."Ranganathan: yaşamöyküsü ve iş disiplini", Kütüphanecilik Bölümü: 25. Yıla Armağan, Yay.Haz. Bülent Yılmaz, içinde (140- 152) Ankara: H.Ü. Kütüphanecilik Bölümü, 1997. (Oya Gürdal ile birlikte).
Fenerci, Tülay ."Osman Ersoy'un yayınları", Prof.Dr. Osman Ersoy'a Armağan, içinde (196- 203) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 1990. (Fatoş Arslantekin, Sacit Arslantekin, Doğan Atılgan, Oya Gürdal ile birlikte).
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
Fenerci, Tülay. “Toplumsal bütünleşme ve halk kütüphaneleri”, Bilgi toplumuna doğru halk kütüphaneleri; Pulman XT Türkiye Ulusal Toplantısı, 16-19 Kasım 2002 içinde (26- 31) Yay.Hazl: Bülent Yılmaz Ankara: Anadolu Üniversiteleri Konsorsiyumu, 2003.
Fenerci, Tülay. “Ulusal veritabanına doğru: Veri paylaşımı ve akademik kütüphanelerin rolü” başlıklı oturumda panelist. Küreselleşme Avrupa Birliği ve bilgi merkezleri; 36. Kütüphane Haftası bildirileri 27 Mart- 02 Nisan 2000 içinde (88-115) Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2000.
Diğer yayınlar
Fenerci, Tülay. “Kütüphanecilik ve disiplinlerarası niteliği”, Türk Kütüphaneciliği 17( 3, Eylül 2003) 283- 294. http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk/article/view/1830.
Fenerci, Tülay.“Bir enformasyon süreci olarak örgütlenme”, Kütüphanecilik Dergisi: Belge, Bilgi ve Kütüphane Araştırmaları (4, 1998) 103-111.
Fenerci, Tülay .“Bulgaristan Milli Kütüphanesi’nde bulunan Türkiye, Türkler ve Atatürk
hakkında yazılmış kaynakların bibliyografyası”, Türk Kütüphaneciliği 11(4, 1997) 337-350.
Fenerci, Tülay. “Kütüphanecilik eğitiminde öğretim yöntemleri”, Türk Kütüphaneciliği 2 (1, 1988) 8-22.
Yayınlanmayan/ ulusal toplantılarda sunulan bildiriler
Fenerci, Tülay. “Kütüphaneciliğin disiplinlerarası niteliği ve disiplinlerarası etkileşimin önemi”, 20-31 Mart 2003 Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 67. Yıl Kutlamaları Gençlik Şenliği Ekinsel ve Sanatsal Etkinlikler
.
Fenerci, “Tülay.Türkiye ve Avrupa Birliği işbirliğinin Türk kütüphanecilerine sunduğu fırsatlar”, 26- 27 Mart 2002 İstanbul Yaratıcı Kütüphane Hizmetlerini Geliştirmeyle İlgili Avrupa Topluluğu Girişimleri.
Fenerci, Tülay.“Veritabanı tasarımı için bir yöntem: NIAM”, 10-12 Eylül 1998 Ankara Türk Kütüphaneciler Derneği 18. Genel Kurul ve II. Kütüphane Konferansı.
Çeviriler
Muddiman, Dave. “Kütüphane ve enformasyon biliminin post modern içeriğine doğru”, Çev: Tülay Fenerci. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün Kuruluşunun 50. Yılına Armağan içinde (78-95) Yay.Hazl: Doğan Atılgan Ankara: Ankara Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, 2004.
Lindley, Jane “Uluslar arası kütüphane konsorsiyumu”, Çev: Tülay Fenerci. Kütüphanecilikte Yeni Gelişmeler Kavramlar, Olgular...; 37. Kütüphane Haftası Bildirileri 26 Mart-01 Nisan 2001 içinde (88-93)
Yay.Hazl: Ali Can ve diğerleri. Ankara: Türk Kütüphaneciler Derneği, 2002.

Heiyser, Katjja. “Goethe Enstitüsü ve Kütüphaneleri”, Çev:Tülay Fenerci. Türkiye’de Bilgi Merkezlerinin Yönetimi ve Sorunları Sempozyumu 7 Mart 1996 Perşembe, Bildiriler içinde (99-101) Yay.Hazl. Doğan Atılgan-Sacit Arslantekin Ankara: Ankara Üniversitesi, 1996.

Last modified: Wednesday, 27 December 2017, 1:44 PM