Roman türü

Roman çözümleme yöntemi şu sisteme göre verilir:

I. BÖLÜM: GİRİŞ..........................................................

Anlatı (Tahkiye) Türünün Kısa Tarihî Gelişimi................

1.Gerçek Dışılığa Dayalı Tahkiye Dönemi....................

a. Destanlar Dönemi....................................................

b. Destanla Roman Arası Süreç...................................

* Batı Edebiyatında.................................................

-Romanslar.........................................................

-Şövalye Anlatıları.............................................

-Boccacio Tarzı Hikâye......................................

-Çoban Hikâyesi................................................

-Pikaresk Roman................................................

** Türk Edebiyatında.............................................

-Masal................................................................

-Halk Hikâyeleri.................................................

-Meddah Hikâyeleri...........................................

-Mesneviler........................................................

-Çeviri Hikâyeler................................................

-Farsçadan Türkçeye Çevrilen Başlıca Hikâyeler...

-Arapçadan Türkçeye Çevrilen Başlıca Hikâyeler  

-Telif Hikâyeler..................................................

-Uyarlama Hikâyeler..........................................

2. Fiziksel Gerçekliğe Bağlı Tahkiye Dönemi

“Roman” Terimi..........................................................

Roman Türünün Evreleri.............................................

a. Klasik Roman.....................................................

Klasik Romanda Akımlar........................................

1. Romantik Roman...........................................

2. Realist Roman................................................

3. Natüralist Roman...........................................

b. Modern Roman...................................................

c. Postmodern Roman.............................................

Romanın Yazılış ve Okunuş Amacı..................................

II. BÖLÜM: ANLATICI................................................

A. Anlatıcı Tipleri...........................................................

1. Gözlemci Anlatıcı...................................................

-Nesnel Tutumlu Gözlemci Anlatıcı........................

-Öznel Tutumlu Gözlemci Anlatıcı.........................

-Tanrısal Konumlu Gözlemci Anlatıcı.....................

2. Özne Anlatıcı..........................................................

-Özdeş Özne...........................................................

-Ayrışmış Özne.......................................................

3. Çoğul Anlatıcı.........................................................

B. Aktarma Yöntemleri..................................................

1. Anlatma Yöntemi....................................................

2. Gösterme Yöntemi...................................................

Özet Anlatı.......................................................................

III. BÖLÜM: İÇERİK....................................................

A. KONU.........................................................................

B. İZLEK........................................................................

C. TEZ.............................................................................

1. Açık Tez..................................................................

2. Örtülü Tez...............................................................

Ç. ZAMAN......................................................................

1. Nesnel Zaman..........................................................

2. Vaka Zamanı...........................................................

a. Aynen  Aktarma..................................................

b. Özetleme.............................................................

c. Genişletme..........................................................

3. Anlatma Zamanı......................................................

a. Anında Aktarma..................................................

b. Sonradan Aktarma..............................................

Zamanın Simgesel Değeri.................................................

D. MEKÂN......................................................................

1. Somut Mekânlar......................................................

a. Açık Mekân........................................................

b. Kapalı Mekân.....................................................

2. Soyut Mekânlar.......................................................

a. Ütopik Mekânlar.................................................

b. Fantastik Mekânlar..............................................

c. Metafizik Mekânlar.............................................

ç. Duyusal Mekânlar...............................................

3. Mekân Tasvirleri......................................................

a. Nesnel Tasvir......................................................

b. Öznel Tasvir.......................................................

4. Mekânın Simgesel Değeri........................................

E. KİŞİLER KADROSU.................................................

Kişilerin Sınıflandırılması.................................................

1. Merkezî Kişi...........................................................

2. Tip...........................................................................

a. Yapılarına Göre Tipler........................................

-Yüceltilmiş Tip.................................................

-İlkörnek............................................................

-Nihilist Tip........................................................

b. Konularına Göre Tipler.......................................

-Sosyal Tipler.....................................................

-Psikolojik Tipler................................................

-Zihinsel Tipler...................................................

3. Karakter................................................................

-Kişilik Gelişimi......................................................

4. Yardımcı Kişiler.....................................................

5. Kurgusal Kişi.........................................................

-Tasarlanmış Kişi....................................................

-Hatırlanmış Kişi.....................................................

6. Hayalî Figürler.......................................................

7. Eşya Figürleri.........................................................

Kişilerin Sunumu..............................................................

- Kişilerin Başkası Tarafından Sunumu.......................

- Kişilerin Kendi Kendilerini Sunumu..........................

Kişi Sunumunda İki Boyut...............................................

-Bedensel Boyut..........................................................

-Ruhsal Boyut..............................................................

Psikolojik Roman....................................................

Ruhsal Boyutun Sunuluş Yöntemleri......................

-İç Çözümleme...................................................

-İç Konuşma......................................................

-İç Söyleşme......................................................

-Bilinç Akımı.....................................................

-Karşılaştırma ve Karşıtlık Motifi.....................................

-Kişi İsimlerinin Simgesel Değeri......................................

IV. BÖLÜM: ANLATMA YÖNTEMİ VE ÖGELERİ..
A. KURGULAMA TEKNİĞİ VE ÖGELERİ................

1. Romanın Adı...........................................................

2. Özet.........................................................................

3. Olay Örgüsü............................................................

-Başlangıç...............................................................

-Baştan Başlatma....................................................

-Ortadan Başlatma..................................................

-Sondan Başlatma...................................................

4. Olay Bütünlüğü.......................................................

-Hâl Değişimi Kalıbı...............................................

-Arayış Yolculuğu Kalıbı........................................

-Organik Bütünlük..................................................

-Dalga Biçimi..........................................................

-Mekanik Yapılaşma...............................................

5. Gerilim Unsurları.....................................................

a. Çatışma...............................................................

-İç Çatışma.........................................................

-Sosyal Çatışma..................................................

b. Düğümler............................................................

-Ana Düğüm......................................................

-Ara Düğümler...................................................

6. Son..........................................................................

a. Şaşırtıcı Son........................................................

b. Trajik Son...........................................................

c. Ucu Açık Son......................................................

7. Bölümlendirme........................................................

8. Olay Unsurunun Kaynağı ve Niteliği.......................

9. Olay Unsurunun Önemi...........................................

10. Metinlerarası İlişkiler.............................................

a.Metin Ekleme Yöntemi........................................

b.Metin Dönüştürme Yöntemi.................................

-Kurgu ve Teknik Taklidi...................................

-İfade Kalıpları Taklidi.......................................

-Üslup Taklidi....................................................

-Gülünç Taklit....................................................

-İçerik Aktarımı..................................................

-Çağrışımsal Göndermeler..................................

11. Gerçeklik Kurgusuna Bağlı Roman Türleri...........

a. Tarihî Roman.................................................

b. Suç Romanı....................................................

c. Yaşamöyküsel Roman....................................

ç. Özyaşamöyküsel Roman................................

d. Macera Romanı..............................................

e. Belgesel Roman..............................................

12. Gerçekdışılık Kurgusuna Bağlı Roman Türleri.....

a. Korku Romanı...............................................

b. Fantastik Roman............................................

c. Ütopya Romanı.............................................

ç. Kurgu Bilim Romanı......................................

B. DİL VE ÜSLUP..........................................................

I. DİL...............................................................................

1. Dil Unsurları...........................................................

a. Konuşma Dili......................................................

-Devrik Cümle...................................................

-Samimî Hitap İfadeleri......................................

-Deyimler...........................................................

-Atasözleri..........................................................

-İkilemeler..........................................................

-Yöresel Sözler...................................................

b. Terimler..............................................................

c. Simge..................................................................

2. Dil Sapmaları.........................................................

a.Yazım ve Noktalama Sapmaları...........................

b.Kelime ve İfade Sapmaları...................................

-Uydurma Kelimeler..........................................

-Argo..................................................................

-Küfür ve Ayıp Sözler........................................

-Basmakalıp.......................................................

-Çeviri Ögeler.....................................................

c. Dilbilgisi Sapmaları.............................................

-Kelimeler Arası Yer Değiştirme........................

-Tamlamalarda Yanlış Uygulamalar...................

-Parantez İçi Cümle ve İfadelere Yer Verme......

3. Cümle......................................................................

4. Sözdağarı.................................................................

II. ÜSLUP........................................................................

Üslup Türleri....................................................................

-Avam Üslubu........................................................

-Bilinç Akımı Üslubu..............................................

-Dramatik Üslup.....................................................

-Düşünce Üslubu....................................................

-Efsaneci Üslup......................................................

-Eleştirel Üslup.......................................................

-Epik Üslup.............................................................

-Havas Üslubu........................................................

-Hiciv Üslubu.........................................................

-Hitabet Üslubu.......................................................

-Mecazi Üslup.........................................................

-Mizah Üslubu........................................................

-Nesnel Tasvir Üslubu............................................

-Sanatkârane Üslup.................................................

-Tahlilci Üslup........................................................

-Yalın Üslup...........................................................

GENEL KAYNAKÇA

 


Son değiştirme: 19 Şubat 2018, Pazartesi, 21:25