Bu derste metindilbilim alanına ilişkin temel kavramlar, metnin kurucu yapıları (küçük yapı-büyük yapı-üst yapı) ve bu yapıların içerdiği belirleyici dilsel düzenlemeler üzerinde durulmakta; metin cinsi ve türü kavramları açıklanmakta ve yine örneklerle farklı cins ve türdeki metinlerin ayırıcı özellikleri hem dilsel boyutta hem de retorik boyutta ortaya çıkan görünümler öğrenciyle paylaşılmaktadır.