İlgili Metin

İşlenecek Şiir:

NEŞATİ’NİN GAZELİNİ TAHMİS


Ye’se garketti felek külbe-i ahzânı bile

Ateşim geçti cehennemdeki nîrânı bile

Cûş edüp söndüremez gözyaşı tûfânı bile

Gittin ammâ ki kodun hasret ila cânı bile

İstemem sensiz olan sohbet-i yârânı bile

 

Düşde gördüm gece endâmını pîrâhensiz

Nûrdan rûh-ı mussaffâ idi gûyâ tensiz

Gam değil kalsa da iklîm-i çemen gülşensiz

Devr-i meclis bana girdâb-ı belâdır sensiz

Meyi zehrâb-ı sitem sâgar-ı gerdânı bile

 

Sanırım çarh siyâh atlasa yer yer bürünür

Âh edüp bâd-ı seher yollara düşmüş sürünür

Ne mükedder çıkılır seyre ne mahzun yürünür

Bâğa sensiz varamam çeşmime âteş görünür

Gül-i handân-ı değil sevr-i haramânı bile

 

Mihr ü mâhımdı bu alemde huzûrun dahi dün

Gittin eyvâh cihan zulmete gark oldu bugün

Küskünüm tâli-’i nâsâze gönülden küskün

Sineden derd ile bir âh edeyim kim dönsün

Aksine çarh-ı felek mihr-i dırahşânı bile

 

Şeb-i yeldâda görünsün mü vücûdun bana tayf

Geçse eyyâm-ı şitâ gelse bahâr olsa da sayf

Güle bakmak ele câm almak için kalmadı keyf

Hâr-ı fırkatle Neşâtî-i hazînin vâhayf

Dâmen-î ülfeti çâkoldu girî bânı bile

Yahya Kemal BEYATLI

(Eski Şiirin Rüzgâriyle)


Son değiştirme: 21 Şubat 2018, Çarşamba, 08:34