Weekly outline

 • General

  Bu ders, temelleri 1950’lerdeki akademik çalışmalarla atılıp, zamanla Uluslararası İlişkilerin bir alt disiplini haline gelen Dış Politika Analizini (DPA) öğrencilere tanıtmayı amaçlamaktadır. Esas olarak devletlerin dış politika karar verme süreçlerine odaklanan DPA, karar vericilerin psikolojisinden küresel sisteme, kamuoyu baskısından örgütsel yapılara devletlerin dış politika kararlarını etkileyen farklı düzeylerdeki ve farklı niteliklerdeki pek çok etmeni inceleyen ve bu çerçevede farklı disiplinlerden faydalanan canlı bir akademik alan haline gelmiştir.

  Ders kapsamında ilk olarak, DPA’nın gelişimi ve dış politika karar verme sürecini açıklamaya çalışan belli başlı kuramsal yaklaşımlar ele alınacaktır.  İkinci olarak, dış politikayı etkileyen bazı önemli etmenlerin incelemesi yapılacaktır. Ders sonunda, öğrencilerin DPA alanındaki belli başlı kavram, yaklaşım ve tartışmalara hâkimiyeti ve bunları çeşitli vakalar üzerinde uygulayabiliyor olması hedeflenmektedir.

 • I. HAFTA

  Dış Politika (Analizi) Nedir?

  Dış Politika Kavramı, Dış Politika Analizinin Gelişimi ve Özellikleri

 • II. HAFTA

  Öncü Çalışmalar ve Karşılaştırmalı Dış Politika

  Karar Verme Yaklaşımı, Ekolojik Yaklaşım, Ön Kuram ve Karşılaştırmalı Dış Politikanın Yükselişi ve Dönüşümü

 • III. HAFTA

  Gruplar ve Kurumlar İçinde Karar Verme

  Grup Düşüncesi Sendromu, Örgütsel Süreç ve Bürokratik Siyaset Modelleri

 • IV. HAFTA

  Liderler ve Danışmanları

  Psikobiyografi, Liderlik Özelliği Analizi, Danışmanlık Sistemleri

 • V. HAFTA

  Karar Birimleri Yaklaşımı

  Baskın Lider, Tek Grup, Otonom Aktörler Koalisyonu

 • VI. HAFTA

  Karar Vericinin Bilişsel Yapısı - I

  Algı ve İmaj, İnanç Sistemi, İşlemsel Kod, Bilişsel Haritalandırma

 • VII. HAFTA

  Karar Vericinin Bilişsel Yapısı - II

  Öğrenme, Zihinsel Kestirmeler, Duygular, Rasyonalite Tartışması, Psikanalitik Yaklaşım

 • VIII. HAFTA

  İç Politika - Dış Politika Etkileşimi - I

  İç Aktörler, İki Düzeyli Oyun Modeli, Rejim Stratejileri Yaklaşımı

 • IX. HAFTA

  İç Politika - Dış Politika Etkileşimi - II

  Kamuoyu ve Medya

 • X. HAFTA

  Ulusal Özellikler ve Dış Politika

  Nüfus, Demografik ve Toplumsal Yapı, Coğrafya, Askerî ve Ekonomik Kapasite, Siyasal Yapı

 • XI. HAFTA

  Kültür ve Roller

  Tarih, Stratejik Kültür, Öz-imaj, Ulusal Rol Kavramsallaştırması

 • XII. HAFTA

  Küresel Siyasetin Dönüşümü ve Dış Politika

  Ulusaşırı İlişkiler, Ulusaşırı Aktörler, Küreselleşme Tartışmaları