Türkmen Türkçesinde Kelime Türleri

 1. Грaммaтикa хaкындa умумы мaглумaт, морфология.  (Dilbilgisi Hakkında Genel Bilgi. Biçimbilgisi.)  Kelimelerin değiştirilmesini, cümlede kelimelerin kullanılış şeklini, söylenişini öğreten kurallara grammatika(Dil Bilgisi) denilmektedir. Grammatikanın, kelimeleri ekler yardımıyla değiştirilmesini öğreten bölümüne morfoloji (Biçim Bilgisi) denir.


 • Genel Bilgiler
  Ses Bilgisi bölümünde görüldüğü gibi en küçük dil birimi olan sesin manası ve gramer vazifesi yoktur. Manası ve gramer vazifesi olan en küçük dil birimi kelimedir (sözcüktür). Gramer vazifesi olmayan kelime yoktur. Fakat bazı kelimelerin manası yoktur, sadece gramer vazifesi vardır. Kelimelerin gramer vazifesi Şekil Bilgisi ve Cümle Bilgisi bölümlerinde incelenecektir. Kelime, tek başına kullanılabilen anlamlı ses veya sesler topluluğudur. Kelimenin ses yapısında hece vardır. Kelime Bilgisi ise genellikle kelimeleri mana (anlam), kullanma ve türetme bakımından inceler. Türetme, Kelime Bilgisi’nin büyük bir alt dalı olarak yeni kelimelerin türetilmesiyle ilgili meseleleri açıklar.

  SÖZ WE SÖZ BÖLEKLERİ

  ASYL SÖZ WE GOŞULMALAR

  Gönükme. Hekaýajygy okaň. Has gara ýazylan sözlerdäki goşmak (+)

  belgisiniň sag we çep tarapyndaky bölekleriň haýsynyň many aňladýandygyny,

  haýsynyň many aňlatmaýandygyny aýdyň.

  ENE

  Meniň garry enem bar. Ol ýetmiş ýaş+ynda. Enem köp erteki bil+ýär. Bir gün ýoldaşym meniň ýanyma gel + di.

  Enem biz+e erteki aýdyp ber+di. Biz ene+miň aýdan erteki+lerini hezil edip diňle+dik. Ýoldaşym enemden hoşal bol+dy.

  * * *

  Gönükme. Okaň. Has gara ýazylan sözleri göçürip alyň we olaryň many aňladýan hem many aňlatmaýan bölegini aýdyp beriň

  AŞGABAT ŞÄHERI

  Aşgabat şäheri Türkmenistanyň paýtagtydyr. Ol soňky ýyllarda gün-günden gözelleşyär. Täze-täze, gelşikli jaýlar salynýar.Onuň köçeleri abadanlaşdyrylýar, giňeldilýär. Akylyňy haýran edýän seýilgähler gurulýar.
  Last modified: Saturday, 25 November 2017, 9:45 AM