Topic outline

 • Ünite 1: Köktürkçe Gramer (Ses Yapısı)

  Bu dersin başlangıcında Köktürkçenin Türkiye Türkçesinden farklı olan ses yapısı işlenmektedir.

 • Ünite 2: Köktürkçe Gramer (Söz Yapımı)

  Bu dersten sonra öğrenciler Köktürkçede söz yapımı konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Bu öğreti de yine Türkiye Türkçesindeki eklerle paralellik kurularak anlatılacaktır.

 • Ünite 3: Köktürkçe Gramer (İsim, Zamir)

  Bu derste öğrenciler sözcük türlerini yapı ve işleyiş bakımından tanıyacak ve açıklayabileceklerdir.

 • Ünite 4: Köktürkçe Gramer (Zarf, Sontakı)

  Bu derste dönem boyunca öğrencilere okutulacak kaynakça:

  1. Aydın Sayılı, R. N. Frye, "Selçukludan Evvel Orta Şarkta Türkler", Belleten, C. 10, S. 37, 1946, s. 97-131.

  2. Sencer Divitçioğlu, Kök Türkler (Kut, Küç, Ülüg), YKY, 2000.

  3. Zeynep Korkmaz, "Türkçede -madan /-meden <-madın <-medin Zarf-Fiil  (Gerundium) Ekinin Yapısı Üzerine", Türkoloji Dergisi, C. 2, Ankara 1966. 

      Talat Tekin, "On the Turkic Gerundial Suffix {-mAtI(n)} Makaleler II“, Tarihi Türk Yazı Dilleri, (Yayına hazırlayanlar: Emine Yılmaz, Nurettin Demir), Öncü Kitap, Ankara 2004, s. 613-624.

       Mustafa Öner,  " -matı / -meti Gerundiyumu Hakkında", 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996, Tdk. Yay. 678, Ankara 1999, s. 833-840.

       Erkan Salan,  "{-Matın} Zarf-Fiil Eki Üzerine",  A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [Taed] 54, Erzurum 2015, 71-84

       Fatih Özdin, "mAdAn Zarf-Fiil Ekine Farklı Bir Bakış".
  4. Talat Tekin, “Üze Zarfı Hakkında”, Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi, 23-28 Eylül 1985, İstanbul, Tebliğler, s. 253-260.
  5. Z. Korkmaz, "Türkçe'de -N Zarf-Fiil Eki ile -Pan / -Pen Eki ve Türemeleri", TDAY-Belleten 1984, Ankara 1987, s. 155-165.
  6. Doğan Aksan, "Köktürkçenin Söz Varlığı Üzerine", TDAY-Belleten 1980-1981, Ankara 1983, s. 17-21.
  7. Osman Fikri Sertkaya, "bolsungıl tep tediler", Uluslararası Türk Dili Kongresi 1988, TDK, Ankara 1996.
  8. Aysu Ata, “Günümüzde Türkoloji Öğretiminin İçinde Bulunduğu Sorunlar”, II. Uluslararası Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu, 21-23 Kasım 2011, Ankara. (Yayımladığı yer:) Türkoloji Dergisi, C. XIX, S.1, Ankara 2012, s. 167-180.
        “Günümüzde Türkoloji Öğretiminin İçinde Bulunduğu Sorunlar II”, Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 19-23 Nisan 2017, Roma /İTALYA. (Yayımlandığı yer: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, C. 2, S. 2, 2017, s. ??.)
  9. Aysu Ata, “Türkçede “yargı” Bildiren Söz Alanı”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir. I. (Yayımlandığı yer:) Türk Dünyası Kültür Kurultayı 9-15 Nisan 2006 (Çeşme-İzmir). Bidiri Kitabı-I, Fikret Türkmen-Gürer Gülsevin, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, İzmir 2007, s. 225-229.
        Mustafa Öner, "Yarlık Sözü Hakkında", 31 Mayıs-4 Haziran 2004 tarihleri arasında Simferepol şehrinde (Kırım-Ukrayna) düzenlenen TİKA I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu.
        Vefa Nalbant, "Yarlıg Sözcüğü üzerine Yeni Bir Köken Bilgisi Denemesi", Turkish Studies, 8/ 9, Summer 2003, s. 327-341.