• Dil bilgisi, bir dilin ses, şekil ve cümle yapısını inceleyip, bunlar ile ilgili kuralları saptayan bir bilim dalıdır. Dil bilgisi öğretimi, dilin ses, şekil ve cümle yapılarını çeşitli öğretim yöntemleri kullanarak öğrenicilere sezdirmek ve bu yol ile öğrenicilerin dili kurallı ve etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu sebeple dil öğrenim sürecinde dil bilgisi öğretimi temel beceriler olan dinleme-konuşma-okuma-yazma gibi becerileri destekleyen bir rol üstlenmektedir. Dersimizde öğrenicilere genel hatları ile "Temel Düzey" Farsça dilbilgisi kavram ve kurallarının doğru kullanılışını edindirilerek, temel düzey dinleme-konuşma-okuma-yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağlanacaktır.