Topic outline

 • General

  İran’ın kadim kültürünü, tarihini, coğrafyasını tanıtmak ve öğretmek bakımından Fars dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nın en önemli derslerinden biri şüphesiz FAR109 Farsça Kaynak Bilgisi dersidir. Fars Dili ve Edebiyatı öğrencileri için Farsça öğrenmek ne kadar mühim ise bu dille kalem alınmış kaynakları bilmeleri de o kadar elzemdir. Bilindiği üzere komşumuz olan İran ile ülkemiz arasında zaman zaman iyi zaman zaman da kötü ilişkiler seyir göstermiştir. Tarihsel gelişmelerin takibini sadece araştırma kitaplarına bağlı kalmadan birincil kaynaklara kesinlikle başvurarak temin edip öğrenmek gereklidir. İşte bu sebeple kaynak kitapların bilinmesi, öğrenilmesi ve önemi üzerinde duruldu. Ayrıca araştırma yaparken hazırlık sürecini hızlandırmak adına da kaynakların bilinmesi büyük bir önem taşımaktadır. Özetle Farsça Kaynak Bilgisi dersinin ilk haftasında temel kaynakların ehemmiyetine değinildi. Ders için öğrencilerin okumaları gereken kitap isimleri önerildi. Farsça kaynakların tanıtım ve aktarımı sürdürülürken sınıflandırma yapılarak aktarılacağı bilgisi verildi. Kaynak kitapların sınıflandırılması

  a) Tezkire Kitapları

  b) Tarih Kitapları

  b) Coğrafya Kitapları

  c) Edebiyat Tarihi Kitapları

  d) Edebi Bilgiler Kitapları

  e) Tasavvuf Kitapları

  f) Ahlak Kitapları

  g) Sefernameler

  h) Şiir Mecmuaları/Divanlar

  ı) Biyografi Kitapları

  i) Dilbilgisi Kitapları

  j)) Ansiklopediler

  k)) Sözlükler şekildedir.

  Önerilen ve yararlanılan doğrudan veya dolaylı kaynaklardan bazıları:

  ·         Adalar Subaşı, Derya (2016). Klasik Arap Edebiyatında Şair Tezkireleri, Engin Yayınevi, Ankara.

  ·         Alî Şîr Nevâî, Mecâlisu’n-Nefâyis (1363).  , Çev. Alî Asgar-i Hikmet, İntişârât-i Menûçehr, Tahran.

  ·         Avfî, Muhammed, Lubabu’l-Elbâb, (1389). Haz. E. G. Browne, Said-i Nefisî, Muhammed-i Kazvînî, C.I-II, İntişârât-i Hermes, Tahran.

  ·         Bahâr, Muhammed Takî (1389). Sebkşinâsî, İntişârât-i Emîr Kebîr, C.I-III, Tahran,

  ·         Bilgen, Abdüsselam (1982). Muhammed ‘Avfî’nin Lubâb Al-Albâb Tezkiresindeki Sebki (Üslûbu ve Sebk ile İlgili Görüşleri, Tezi Yöneten Prof. Dr. Meliha, Anbarcıoğlu, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara

  ·         Fahrî-yi Herevî (1968), Tezkire-yi Ravzatu’s-Selâtîn ve Cevâhiru’l-Âcâyib ve Divân-ı  Fahrî-yi Herevî, Haz. Hüsâmeddîn Râşidî, Haydarabad.

  ·         Futûhî, Mahmud (2011). “Fars Edebiyatında Tezkire Yazıcılığı ve Edebiyat Eleştirisi”, (Çev. Turgay Şafak), Doğu Araştırmaları, Sayı 7, İstanbul, s. 249-254.

  ·          Gulçîn-i Meânî (1361). Ahmed, Târîh-i Tezkirehâ-yi Fârsî, Kitâbhâne-yi Senâyî, Meşhed.

  ·         İpekten, Haluk (1988). Türk Edebiyatının Kaynaklarından Türkçe Şu’ara Tezkireleri, Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Yayınları, Erzurum,.

  ·         Kafkasyalı, Ali (2011). İran Coğrafyasında Türkler (İran Türklerini Tanıyalım), Bilgeoğuz Yayınları, İstanbul.

  ·         Kesrevî, Ahmed (1344).  Tarih-i Meşrute-yi İran, İntişârât-i Emir Kebir, Tahran.

  ·         Kesrevî, Ahmed (1384). Tarih-i Hicdeh Sale-yi Azerbaycan, İntişârât-i Emir Kebir, Tahran.

  ·         Nefîsî, Saîd (1344). Târîh-i Nazm ve Nesr der İran ve der Zebân-ı Fârisî, C.I-II, Kitab Furûşî-yi Furûgî, Tahran.

  ·         Rizâî, Abdülazîm (1363). Târîh-i Deh Hezâr Sâl-i İran (ez Silsile-i Gazneviyân tâ İnkıraz-ı Safevîye, , C.III, İntişârât-i İkbâl, Tahran.

  ·         Şah Tahmasb-ı Safevî (2015). Tezkire-yi Şâh Tahmâsb, Çev Hicabi Kırlangıç, Atlas Yayınları, Ankara.

  ·         Şükün, Ziya (1996). Gencinei Güftar Ferhengi Ziya, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul.

  ·         Yıldırım, Nimet (2001). Fars Edebiyatında Kaynaklar, Atatürk Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum.

  ·         Zerrînkûb, Abdülhüseyn (1384). Rûzgârân (Tarih-i İran ez Âğâz tâ Sükût-i Saltanat-i Pehlevî), İntişârât-i Sohen, Tahran.


 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3

 • Topic 4

 • Topic 5

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14