Topic outline

 • ZST 305 Süt Mikrobiyolojisi (Doç. Dr. Birce TABAN)

  Dersi veren öğretim üyesi: Doç. Dr. Birce TABAN

  Dersin amacı: Lisans eğitimi yapanların süt mikrobiyolojisi ve uygulamaları hakkında bilgi edinmelerine olanak vermek.

  Dersin içeriği: Ana dersde: süt ve süt ürünlerinde bulunabilecek patojen ve saprofit mikroorganizmalar, özellikleri ve yaptıkları hastalıklar; laktik asit bakterilerinin taksonomide yerleri ve özellikleri; probiyotik özellikteki mikroorganizmalar ve kullanımları; mikrobiyel enzimler ve süt ve süt ürünlerine etkileri; süt ve süt ürünlerinde bulunabilecek maya, küf, riketsiya ve virüsler, özellikleri ve yaptıkları hastalıklar; süt ve süt ürünlerinin mikrobiyel güvenliği ve kalitesi açısından dikkat edilmesi gereken hususlar ve pratik çözümler; sütün endüstriyel işlenmesinde ve süt ürünlerinin üretilmesinde karşılaşılan genel zorlukların mikrobiyolojik çözümleri

  Uygulama dersinde ise: süt mikrobiyolojisi laboratuvarında uyulması gereken kurallar ve bu laboratuvarda kullanılan araç ve gereçler; aseptik teknik; mikroskop kullanımı; sterilizasyon yöntemleri; süt ve süt ürünlerinden örnek alma yöntemleri ve örneklerin homojenizasyonu; dilüsyon çözeltileri ve dilüsyon işlemi; inokülasyon yöntemleri ve inkübasyon koşulları; toplam bakteri sayımı, koliform grup bakteri analizleri; fekal koliform bakteri analizleri; Escherichia coli  varlığı ve sayımına yönelik analizler; EMS yöntemi, Var/Yok testleri; kğf ve maya analizleri; laktik asit bakterilerine yönelik analizler 

  Derste kullanılan kaynaklar:  Ana dersde:  

  Poltronieri, P. (Editör). 2017.  Microbiology in Dairy Processing: Challenges and Opportunities. John Wiley & Sons Inc., the USA, 352 sayfa. ISBN-13: 9781119114802.

  Robinson, R.K. (Editör). 2002. Dairy Microbiology Handbook, 3rd Ed. John Wiley & Sons Inc., the USA, 784 sayfa. ISBN-13: 9780471385967.

  Kılıç, S. 2010. Süt Mikrobiyolojisi. Sidas Medya Ltd. Şti., İzmir, Türkiye, 643 sayfa. ISBN: 9789944566032.

  Uygulama dersinde ise: 

  Halkman, A.K. 2005. Merck Gıda Mikrobiyolojisi Uygulamaları, 1. Baskı. Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hizmetleri Ltd. Şti., Ankara, Türkiye, 358 sayfa. ISBN: 975-003730-08.

  Dersin öğrenme kazanımı: Öğrenciler süt mikrobiyolojisi ve uygulamaları konusunda yetkin konuma ulaşacaktır.


 • Topic 8

  ARA SINAV